قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چه می‌گوید + اینفوگرافی

از اولین باری که رهبر حکیم انقلاب اسلامی، موضوع جمعیت را مطرح فرمودند بیش از یک دهه میگذرد
و حرکت رو به بحران در کشور، ادامه دارد. در اولین روزهای کاری دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی طرحی که بعدا با عنوان «جوانی جمعیت و حامیت از خانواده» نامگذاری شد، با امضای صدنفر از نمایندگان اعلام وصول شد. این طرح با محتوای محدودتری، 10 سال قبل در شورای عالی انقاب فرهنگی مصوب و به توصیه مقام معظم رهری برای پیگیری و نظارت قویتر به مجلس آمد اما در دو دوره پیشین مجلس به سرانجام نرسیده بود. پس از امر و تأکید مجدد ایشان در اولین دیدار با نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۹۹، مجلس با جدیت بیشتری بر اساس درک درستی از اهمیت و فوریت مساله این طرح را دنبال کرد.
هیات رییسه مجلس، طرح اولیه را به کمیسیون فرهنگی ارجاع داد. در این وهله با مطالعه و استفاده از مطالعات آماری و پژوهشهای سیاستگذاری و علمی در حوزه جمعیت از یک سو، اسناد بالادستی همچون سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت کارشناسی شورای عالی انقاب فرهنگی، مرکز پژوهشها و نیز مرکز تحقیقات اسامی مجلس در قم، متخصصان مختلف و مشاوران متعدد طرح، همچنین نامهنگاری و دعوت از دستگاههای اجرایی مرتبط و عاوه بر این، حدود سه هزار نفر ساعت جلسات کارشناسی متعدد، سه نتیجه بسیار مهم در طول بیش از ۴ ماه به دست آمد.
اولا یک هدفگذاری دقیق در دستیابی به نرخ جانشینی به عنوان هدف طرح. ثانیاً مساله‌شناسی دقیق در ابعاد مختلف جمعیت که ۲۱ مانع اساسی در این زمینه را پیش روی نمایندگان قرار داد. ثالثاً افزایش ابعادطرح به نحوی که طرح ۳۷ ماده‌ای به طرحی در حدود ۹۰ ماده تبدیل شد تا همۀ موانع و ابعاد مرتبط را در برگیرد.
طبیعتاً بررسی ۹۰ ماده در صحن مجلس شورای اسامی آن هم در ایام فشارهای معیشتی و نزدیک بودن به ایام بودجه، باعث میشد طرح به نتیجه نرسد و عملاً به سرنوشتی که در دو دورۀ پیشین داشته، دچار شود. بنابراین نمایندگان مجلس در آبانماه ۱۳۹۹ با تصویب نهایی مجلس در کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان ۹ کمیسیون تخصصی مجلس بر اساس ظرفیت اصل ۸۵ با رای بالای ۸۰ درصدی موافقت کردند که فرصت بسیار مغتنمی را برای کارشناسی دقیق و تفصیلی مساله فراهم آورد.
دستاوردهای کارشناسی ۴ ماه گذشته و راهبرد حل مساله، راه روشنی را فراروی کمیسیون مشترک قرار داد تا مواد و ابعاد مختلف را در نسبت سنجی با موانع شناسایی شده ارزیابی کند. در طراحی مواد چهار اصل امکانپذیری، اثربخشی، جامعه‌پذیری و اجاع نخبگانی نیز به طور جدی لحاظ گردید.
بر همین اساس کمیسیون »مشترک جوانی جمعیت و وحمایت از خانواده« در طی فعالیت خود تا بهمن ماه سال ۱۳۹۹ ،به طرحی با ۷۴ ماده و بیش از ۲۰۰ حکم دست یافت که مخاطبین مختلف و موضوعات مرتبط را به طور جامع و دقیقی در برمی‌گرفت. رویکرد طرح مانع زدایی و حمایت از خانواده هاست و اهم مخاطبان و موضوعاتی که در طرح در نظر گرفته شده و برخی از تدابیر مهمتری که برای آنها اندیشیده شده، در این نوشتار معرفی شده است.

حما یت از زو جین

 

حمایت از خانواده

حمایت از مادران

ارائه تسهیلات و حمایت

اصلاح و تحول در متون و برنامه‌های آموزشـی و پژوهشی

سـقط جنین و غربالگری

پیوست

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.