پوشش بیشتر، آزار جنسی کمتر

جنس اول: پژوهشی که در سال ۹۰ در بین ۳۰۰ دانشجوی دختر دانشگاه خوارزمی انجام شده نشان می دهد بین میزان پوشش و آزار جنسی رابطه معکوس وجود دارد به گونه ای که هرچه پوشش فرد بیشتر باشد، کمتر مورد آزار جنسی قرار می گیرد.

در این پژوهش افرادی که پوشش کامل داشتند تا ۶۷ درصد در فضای عمومی امنیت داشتند و این در مقابل ۱۸ درصد امنیت افراد کم پوشش معنادار بود.

همچنین در این مطالعه اثبات شد هرچه افراد دیندارتر باشند کمتر مورد آزار جنسی قرار می گیرند.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.